نخ خود رنگ نیمه آرایش یافته پلی استر(POY)
-280/150/48
-560/300/96
 

        
نخ یکسره سفید نیمه آرایش یافته پلی استر(POY)
-280/150/48
-560/300/96
نخ یکسره سفید میکرو فیلامنت پلی استر:
280/150/192