تولید انواع نخ تکسچره به شرط رنگ

                                       ساده و اینترمینگل سفید                                       
50D/48F 
300D/96F 
150D/192F
150D/196F

   همچنین نخ های میکروفیلامنت با dpf کمتر از 1 موجود می باشد.
 
 ساده و اینترمینگل مشکی و رنگی
150D/48F
300D/96F
600D/192F
 
و سایر محصولات با نمرات بالاتر بنا به درخواست مشتری